Snøheimvegen og buss

Snøheim
Snøheim Foto: Kari Merete Horne

Skyttelbussen vil gå i perioden fredag 26. juni til og med søndag 4. oktober 2020, og har 5 daglig avganger mellom Hjerkinnhus (Evt Hageseter) og Snøheim. Snøheim turisthytte er åpen i samme periode. Parkeringsplass og bussavgang er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn. Adresse: Hjerkinnhusvegen 33, 2661 Hjerkinn.

Billettpriser og informasjon for 2020

Billettpris: kr 75,-/veg. Barn under 6 år: gratis. Hund: kr 35,-/veg

Dersom ikke alle passasjerer får plass på ordinær avgang, vil bussen enten returnere og kjøre en ekstra tur umiddelbart, eller så settes opp to busser hvis det er forventet stor trafikk.

Det er parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerkinnhus. Parkeringsavgift: 65 kr/dag, betales til Hjerkinnhus/kafeen.

Forhåndsmelding om større grupper gis til busselskapet: post.hedmark@tronderbilene.no eller tlf. 915 48 825.

Skyttelbussregimet er innført for å få minst mulig trafikk av biler, syklister og gående langs vegen (se avsnittet "Bakgrunn for skyttelbussregimet" lengre ned). Bussjåførene har derfor ikke anledning til å ta på eller slippe av passasjerer undervegs. (Egne regler for jegere i reinsjakta.) Det er heller ikke anledning til å ta med sykkel på bussen.

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet den 20. april 2018 og hele det gamle skytefeltet er nå vernet. Etter dette vernevedtaket forvaltes hele området av Dovrefjell nasjonalparkstyre, og du finner mer om dette på www.nasjonalparkstyre.no/dovrefjell

Rutetider 2020

Rutetider for Snøheimbussen 2019 Oppdatert liste for 2020 er under produktsjon.

Bussen har 5 avganger daglig, og går i hovedsak mellom Hjerkinnhus/Norsk villreinsenter og Snøheim turisthytte. På første avgang hver morgen er bussen innom Hageseter turisthytte før bussen fortsetter til Hjerkinn og Snøheim. Ved siste retur stopper bussen ved Hageseter.

Togtider finner du på www.vy.no

Ferdselsrestriksjoner 2019/2020

På grunn Forsvarets eksplosivryddinger blir det også i 2019 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt, inkludert på Snøheimvegen. Ryddearbeidet vil fortsette til og med sommeren 2020.

Nærmere informasjon om restriksjonene finnes på nettsidene til Forsvarsbygg. Skyttelbussen blir ikke berørt av disse restriksjonene.

Sykkel

Det er lov å sykle på Snøheimvegen fra 1. juni til 15. juli. Pkt 7 i forskriften.  Og så er det forbudt å sykle etter 15. juli.

Les mer om utvidelse av Dovrefjell-Sunndalsfjella og Snøheimvegen på Regjeringens nettsider. 

Oppdatert informasjon om ferdsel i det tidligere skytefeltet finner du på: snoheimvegen.no


Bakgrunn for skyttelbuss

Stortinget besluttet høsten 2017 at Snøheimvegen skal bli liggende og at det er en varig løsning med skyttelbuss på strekningen Hjerkinn-Snøheim. Den samme vegstrekningen er stengt for sivil biltrafikk hvis en ikke har tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Snøheimvegen er vurdert grundig i forbindelse med oppryddingen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt. Utgangspunktet var at Snøheimvegen skulle tas vekk, noe som resulterte i massiv motstand. Flere initiativ førte til at det i perioden 2009-2013 ble gjennomført et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt i Snøhetta villreinområde, som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Et av fokusområdene i prosjektet var Hjerkinn/Snøhetta-området.

Opprinnelig hadde villreinen flere og lange trekk gjennom året for å til enhver tid benytte de beste beitene. Bygging av blant annet veger, jernbane, hytter og vannmagasin har som kjent splittet opp mange av de tidligere sammenhengende beiteområdene til reinen. Villreinen i Snøhetta øst har opprettholdt et rotasjonstrekk rundt Snøhetta som en form for suboptimalt sesongtrekk. Dette fører til at reinen årlig må krysse de to mest brukte ferdselsårene i området – Snøheimvegen og en merka sti gjennom Stroplsjødalen. Flere er bekymret for at dette trekket skal reduseres og i verste fall opphøre som følge av økt ferdsel i området.

I sluttrapporten Horisont Snøhetta, fra forskningsprosjektet, konkluderer forskerne med at den beste kombinerte løsningen for folk og villrein, kan være at det kjøres skyttelbuss langs Snøheimvegen. Dette forutsetter imidlertid at annen ferdsel langs vegen blir holdt på et minimum. Ved å begrense ferdselen langs vegen, vil villreinen få større muligheter til å krysse vegen. Vi oppfordrer derfor flest mulig av de som skal innover til Snøheim/Snøhettaområdet om å ta bussen.

I perioden 2014-2017 foregikk det et oppfølgende forskningsprosjekt i området, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene på villreinen av et skyttelbussregime. På bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag bestemte Stortinget høsten 2017 at Snøheimvegen skulle blir liggende permanent samt at det skal gå skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg ansvaret for den praktiske driften av bussen, og evt. formelle spørsmål om bussdriften kan rettes til info@dntoslo.no

Når det gjelder tilgangen til området for villreinjegere, er det bestemt at Skyttelbussregimet skal tilpasses villreinjegerne ved at det er lagt inn to ekstra stopp langs Snøheimvegen under villreinjakta. Det er også bestemt at bussen på siste avgang fra Snøheim kan stoppe og ta med villreinjegere som står langs hele Snøheimvegen.