Snøheimvegen og buss

Foto: Monica Hägglund Langen

Ordningen med forhåndsbooking av plass på skyttelbussen inn til Snøheim videreføres i 2022. Når du bestiller opphold på Snøheim, må du huske å bestille plass på bussen også: 

Alle må forhåndsbestille plass på bussen. Vi gjør oppmerksom på at selv med bekreftet billett kan det bli ventetid.

  • Sesongen 2022: Skyttelbussen kjører når Snøheim er åpen - altså fra 24. juni til og med 9. oktober
  • Bestilling og betaling: Nor-way.no Det må bestilles billett fra Hjerkinnhus, Dovre og ikke fra Hjerkinn, kryss E6.
  • Hund på bussen: Betal kr. 40,- med Vipps på bussen.
  • Sykkel: Det er ikke anledning til å ta med sykkel på bussen. Årsaken er at det ikke er lov å bruke sykkel i nasjonalparken, eller på Snøheimvegen bortsett fra i perioden 1. juni - 15. juli.
  • Parkering: Parkeringsmuligheter ved bussens stoppested på Hjerkinnhus. Parkeringsavgift: 65 kr/dag, betales til Hjerkinnhus/kafeen.
  • Togreisende: Togtider finner du på SJ Nord rutetabell Dovrebanen, billettkjøp gjør du her.
  • Bussreisende: Bussrute Oslo Hjerkinn finner du her.

Skyttelbuss er innført for å få minst mulig trafikk av biler, syklister og gående langs vegen. Se avsnittet "Bakgrunn for skyttelbuss" lengre ned. Bussjåførene har derfor ikke anledning til å ta på eller slippe av passasjerer undervegs. (Det er egne regler for jegere i reins- og småviltjakta - se lenger ned.) 

Dovrefjell – Sunndalsfjella nasjonalpark ble utvidet den 20. april 2018 og hele det gamle skytefeltet er nå vernet. Etter dette vernevedtaket forvaltes hele området av Dovrefjell nasjonalparkstyre. Les om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark.

Priser 2022:

  • Kr 90,-/veg
  • Barn under 6 år: Gratis
  • Hund: Kr 40,-/veg

Hvis du blir forhindret fra å reise er det viktig at du søker om refusjon av billetten/e. Når du gjør dette, frigjøres plassene slik at andre kan booke dem. Refusjon skjer hos Nor-Way:


Rutetider skyttelbussen 2022:

Den eneste endringen fra i fjor er at siste tur fra Snøheim går fem minutter tidligere, kl. 19:40. Bussen har 5 daglige avganger og bussavgangen er fra tunet ved Hjerkinnhus og Norsk villreinsenter på Hjerkinn. 

På første avgang hver morgen er bussen innom Hageseter turisthytte før den fortsetter til Hjerkinn og Snøheim.

Ved nest siste retur stopper bussen ved Hageseter.

​​​​​​​Sykle på Snøheimvegen:

Det er ikke anledning til å ta med sykkel på skyttelbussen.

Det er lov å sykle på Snøheimvegen fra 1. juni til 15. juli, ref. pkt. 7 i forskriften. 

Etter 15. juli er det ikke lov å sykle på Snøheimvegen.

Villrein- og småviltjegere

Når det gjelder tilgangen til området for villreinjegere, er det bestemt at Skyttelbussregimet skal tilpasses villreinjegerne ved at det er lagt inn to ekstra stopp langs Snøheimvegen under villreinjakta. Det er også bestemt at bussen på siste avgang fra Snøheim kan stoppe og ta med villreinjegere som står langs hele Snøheimvegen:

I villreinjakta, f.o.m. 20. august – t.o.m. 20. september, og i småviltjakta, kan bussen stoppe ved den tidligere avkjøringen til Haukberget og ved Kollbekkbrua (ca. 50 m øst for brua), for å sette av og ta med villreinjegere og småviltjegere. På siste avgang fra Snøheim turisthytte til Hjerkinn om kvelden, kan bussen stoppe og ta med villreinjegere og småviltjegere som står langs hele Snøheimvegen.

Alle jegere skal betale ordinær billettpris på bussen. Jeger med våpen skal ha sluttstykke, forskjeftet eller annen vital del adskilt fra våpen. Sjåføren kontrollerer dette. Våpen oppbevares i kasse i bagasjerommet under transporten.

Mer om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark:

Ytterligere informasjon om Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark finner du her.

Bakgrunnen for skyttelbussordningen

Stortinget besluttet høsten 2017 at Snøheimvegen skal bli liggende og at det er en varig løsning med skyttelbuss på strekningen Hjerkinn-Snøheim. Den samme vegstrekningen er stengt for sivil biltrafikk hvis en ikke har tillatelse fra Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Snøheimvegen er vurdert grundig i forbindelse med oppryddingen og tilbakeføringen av Hjerkinn skytefelt. Utgangspunktet var at Snøheimvegen skulle tas vekk, noe som resulterte i massiv motstand. Flere initiativ førte til at det i perioden 2009-2013 ble gjennomført et stort og tverrfaglig forskningsprosjekt i Snøhetta villreinområde, som så på villrein, ferdsel og samfunnsforhold. Et av fokusområdene i prosjektet var Hjerkinn/Snøhetta-området.

Opprinnelig hadde villreinen flere og lange trekk gjennom året for å til enhver tid benytte de beste beitene. Bygging av blant annet veger, jernbane, hytter og vannmagasin har som kjent splittet opp mange av de tidligere sammenhengende beiteområdene til reinen. Villreinen i Snøhetta øst har opprettholdt et rotasjonstrekk rundt Snøhetta som en form for suboptimalt sesongtrekk. Dette fører til at reinen årlig må krysse de to mest brukte ferdselsårene i området – Snøheimvegen og en merka sti gjennom Stroplsjødalen. Flere er bekymret for at dette trekket skal reduseres og i verste fall opphøre som følge av økt ferdsel i området.

I sluttrapporten Horisont Snøhetta, fra forskningsprosjektet, konkluderer forskerne med at den beste kombinerte løsningen for folk og villrein, kan være at det kjøres skyttelbuss langs Snøheimvegen. Dette forutsetter imidlertid at annen ferdsel langs vegen blir holdt på et minimum. Ved å begrense ferdselen langs vegen, vil villreinen få større muligheter til å krysse vegen. Vi oppfordrer derfor flest mulig av de som skal innover til Snøheim/Snøhettaområdet om å ta bussen.

I perioden 2014-2017 foregikk det et oppfølgende forskningsprosjekt i området, for å få et bedre grunnlag for å vurdere effektene på villreinen av et skyttelbussregime. På bakgrunn av oppdatert kunnskapsgrunnlag bestemte Stortinget høsten 2017 at Snøheimvegen skulle bli liggende permanent samt at det skal gå skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim. DNT Oslo og Omegn har påtatt seg ansvaret for den praktiske driften av bussen, og evt. formelle spørsmål om bussdriften kan rettes til info.oslo@dnt.no

Alle foto: Monica Hägglund Langen.